Regulamin Partnerskiego Programu Rabatowego „eRABATEM” – przeznaczony dla turystów

§ 1 Definicje pojęć które zostały użyte w Regulaminie:

Program – Partnerski Program Rabatowy „ERABATEM”, przeznaczony dla turystów, przebywających na terenie całej Polski, organizowany u Partnerów uczestniczących w Programie.

Kod dostępu – kod, udostępniony przez Organizatora turyście biorącemu udział w Programie, uprawniający do uzyskania zniżek lub innej bonifikaty u Partnerów Programu.

Użytkownik ERABATEM – turysta, korzystający z usług Partnerów, uczestniczących w Programie z aktywnym dostępem do kuponów rabatowych.

Partner – podmiot, oferujący określony rodzaj oraz wysokość zniżki, bądź rabatu dla turystów, korzystających z Programu kuponów rabatowych. Liczba Partnerów jest wartością zmienną. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na Portalu.

Organizator – GRUPA TUR-MEDIA Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 26-110 Skarżysko- Kamienna, właściciel Portalu.

Portal – oficjalna strona internetowa Programu: www.erabatem.pl, zarządzana przez Organizatora, której celem jest udostępnianie przez Partnerów kuponów rabatowych dla Turystów zainteresowanych lub biorących udział w Programie.

§ 2 Ogólne postanowienia Programu „ERABATEM”

1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Portalu

2. Program ERABATEM skierowany jest do osób indywidualnych zainteresowanych lub biorących udział w Programie.

3. Program prowadzony jest u Partnerów.

4. Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Programu, funkcjonalnością, wyglądem graficznym oraz oprogramowaniem Portalu www.erabatem.pl stanowią własność Organizatora.

5. Organizator przekazuje Kody dostępu do kuponów rabatowych w Portalu celem wykorzystania przez Użytkownika.

§ 3 Warunki udziału w Programie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pobranie kodu uprawniającego do zniżki lub innej bonifikaty u określonego Partnera.

2. Warunkiem otrzymania przez turystę dostępu do kuponów rabatowych, jest pobranie kodu określonego Partnera, współpracującego z Organizatorem i których aktualna lista znajduje się na Portalu – www.erabatem.pl.

3. Kod dostępu do kuponów rabatowych przekazywany jest turyście w formie wiadomości e-mail. Kod dostępu aktywuje kupon rabatowy określonego Partnera na okres 30 dniu.

4. Udostępnienie Kodu dostępu do jest bezpłatne.

§ 4 Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

1. Użytkownicy eRABATEM są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u Partnerów Programu (atrakcji) przez 30 dni od chwili uzyskania kodu rabatowego w wiadomości e-mail. Po tym okresie, aby ponownie skorzystać z kuponu określonego Partnera, Użytkownik musi pobrać go na stronie Organizatora.

2. Jeden aktywny kupon rabatowy upoważnia do otrzymania rabatu dla 1 osoby u określonego Partnera3. Użytkownik może wykupić kupony u dowolnej ilości Partnerów.

4. W celu otrzymania rabatu, bądź innej bonifikaty, Użytkownik zobowiązany jest do okazania Partnerowi aktywnego kuponu przesłanego przez Organizatora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.

5. Ważność kuponu rabatowego weryfikowana jest poprzez zeskanowanie kodu u Partnera.

6. W przypadku, kiedy Użytkownik będzie posługiwał się nieaktywnym kuponem rabatowym, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.

7. Rabat przyznany na podstawie okazanego kuponu rabatowego nie łączy się z własnymi promocjami Partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.

8. Partner zobowiązany jest do udzielania Użytkownikowi określonego rabatu zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami zawartymi w umowie partnerskiej.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Programu poprzez wysłanie wiadomości e -mail na adres wskazany w zakładce KONTAKT na stronie www.erabatem.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu, Użytkownik oraz Partner akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.

2. Ewentualne spory związane z Programem eRABATEM będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

3. Użytkownik eRABATEM, nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionych mu kuponów rabatowych.