Regulamin Programu „eRABATEM” przeznaczony dla Partnerów Programu.

§ 1 Definicje pojęć które zostały użyte w Regulaminie:

Program – Partnerski Program Rabatowy „ERABATEM”, przeznaczony dla turystów, przebywających na terenie całej Polski, organizowany u Partnerów uczestniczących w Programie.

Kod dostępu – kod, udostępniony przez Organizatora turyście biorącemu udział w Programie, uprawniający do uzyskania zniżek lub innej bonifikaty u Partnerów Programu.

Użytkownik ERABATEM – turysta, korzystający z usług Partnerów, uczestniczących w Programie z aktywnym dostępem do kuponów rabatowych.

Partner – podmiot, oferujący określony rodzaj oraz wysokość zniżki, bądź rabatu dla turystów, korzystających z Programu kuponów rabatowych. Liczba Partnerów jest wartością zmienną. Informacje na temat aktualnych Partnerów znajdują się na Portalu.

Organizator – GRUPA TUR-MEDIA Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 26-110 Skarżysko- Kamienna, właściciel Portalu.

Portal – oficjalna strona internetowa Programu: www.erabatem.pl, zarządzana przez Organizatora, której celem jest udostępnianie przez Partnerów kuponów rabatowych dla Turystów zainteresowanych lub biorących udział w Programie.

§ 2 Ogólne postanowienia Programu „eRABATEM”

1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Portalu

2. Program ERABATEM skierowany jest do osób indywidualnych zainteresowanych lub biorących udział w Programie.

§ 3 Warunki udostępnienia oferty Partnera w Programie „eRABATEM”

1. Warunkiem wprowadzenia przez Partnera oferty do programu „eRABATEM” jest rejestracja Firmy na stronie Organizatora www.erabatem.pl. oraz dodanie swojej oferty za pomocą formularza dostępnego na w/w stronie.

2. Po weryfikacji Firmy oraz oferty przez Organizatora, wprowadzona przez Partnera oferta zostanie uwidoczniona na stronie www.erabatem.pl.

3. Po uzyskaniu przez Uczestnika oferty danego Partnera, dostanie on niezwłocznie informację na adres e-mail wskazany w formularzu o aktywacji kodu rabatowego przypisanego do jego oferty rabatowej.

4. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne.

§ 4 Warunki udostępniania zniżek, rabatów i innych korzyści do Programu.

1. Warunkiem udostępnienia oferty w Programie „eRABATEM”, jest posiadanie firmy oferującej usługi wskazane przez Partnera w formularzu.

2. Partner udostępniający ofertę, zobowiązuje się do udzielenia zniżek i innych rabatów i bonifikat wskazanych w formie i zakresie wskazanym w formularzu.

3. Po pobraniu przez Uczestnika kodu rabatowego na daną usługę, Partner jest zobowiązany do realizacji kodu rabatowego lub innej bonifikaty Uczestnikowi po okazaniu przez niego kuponu rabatowego.

4. Kupon rabatowy dotyczący oferty Partnera jest ważny przez 30 dni od jego chwili aktywacji przez Uczestnika.

5. Ważność kuponu rabatowego weryfikowana jest poprzez zeskanowanie kodu u Partnera.

6. W przypadku, kiedy Użytkownik będzie posługiwał się nieaktywnym kodem rabatowym, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.

7. Rabat przyznany na podstawie okazanego kuponu rabatowego udostępnionego przez Partnera nie łączy się z jego własnymi promocjami Partnera. Promocje nie sumują się.

8. Kupon rabatowy dotyczący oferty Partnera jest ważny przez 30 dni od jego chwili aktywacji przez Uczestnika.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Programu poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adresem znajdującym się w zakładce KONTAKT na stronie Organizatora www.erabatem.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu, Użytkownik i Partner akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się go przestrzegać.

2. Ewentualne spory związane z Programem eRABATEM będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

3. Partner eRABATEM nie może otrzymać gratyfikacji za udostępnione w Programie kupony.